ОФЕРТА ЩОДО УКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до цього публічного ліцензійного договору (надалі – «Договір») визначаються умови надання веб-порталом dolg.xyz (Ліцензіар) будь-якій повнолітній фізичній особі (Ліцензіат) прав на використання програмного забезпечення, зокрема, сервісу пошуку даних про осіб за реєстрами dolg.xyz.

Інформація, що міститься у реєстрах є відкритою та була отримана виключно з джерел, опублікованих державними органами або державними організаціями. Пошук інформації здійснюється за збігом прізвища, ім’я, по-батькові та не ідентифікує конкретну фізичну особу. Достовірність інформації на веб-порталі не гарантується.

Договір визнається укладеним з моменту акцепту (прийняття) цієї оферти Ліцензіатом. Під акцептом цієї оферти в цілях укладання Договору розуміється надання особою своєї електронної адреси.

Уся інформація надається Ліцензіату відповідно його електронної адреси. Відповідальність за правильність надання електронної адреси, а також за коректність функціонування електронної адреси несе Ліцензіат.

В межах надання окремих послуг за цим Договором за згодою користувача можуть збиратися та зберігатися деякі персональні дані: електронна адреса, інформація щодо контактів користувача. Зазначена інформація не передається будь-яким третім особам та може бути використана для вдосконалення користування сервісом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Ліцензіар надає Ліцензіату за плату (шляхом автоматичної місячної підписки) Ліцензію на право використання Сервісом згідно тарифам, про які Ліцензіат інформується заздалегідь, а також надає можливість використання Сайту Ліцензіара, розташованого в мережі Інтернет за адресою: dolg.xyz (повсюдно – «Сайт Ліцензіара»), в порядку та на умовах, визначених Договором. Автоматична підписка дійcна до її відміни (скасування) Ліцензіатом.

Підписка може бути скасована самостійно Ліцензіатом у будь-який момент через сервіс LiqPay (якщо під час оплати проводилась авторизація за номером телефону), на сайті Ліцензіара, а також шляхом звернення до служби підтримки сайту.

За Договором та/або виданою відповідно до Договору Ліцензії Ліцензіар надає Ліцензіату невиключні права та дозвіл використовувати Сервіс, в передбачених Договором порядку та способами в межах відповідного обсягу та кількості функціональних можливостей Сервісу, на території України, протягом строку дії Ліцензії, без права видачі субліцензії, тобто без права надання доступу до Сервісу іншим особам.

«Повна інформація» у розумінні цього договору є посилання на рішення судів по конкретній справі, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень або дата розгляду справи, а також стаус сторін у справі, якщо рішення по справі вудсутні, або інформація про виконавче провадження, що міститься в Автоматизованому реєстр виконавчих проваджень. Повною інформацією не є персональні дані фізичних осіб або інша охороняєма законом інформація.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ, СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

Порядок отримання Ліцензії наступний: Ліцензіат реєструється на Сайті Ліцензіара шляхом надання своєї електронної адреси, яка має бути достовірною; Ліцензіат обирає вид ліцензії (вид іфнормації, до якої надається доступ) та здійснює через електронні засоби прийому платежів оплату ліцензійної винагороди. З моменту здійснення Ліцензіатом оплати ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії, відповідна Ліцензія вважається виданою Ліцензіаром Ліцензіату.

Строк дії Ліцензії триває з моменту здійснення Ліцензіатом оплати ліцензійної винагороди і протягом тієї кількості календарних днів, за які було здійснено таку оплату.Кошти за видачу ліцензії не повертаються.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Ліцензіар має право: Змінювати кількість і склад Державних реєстрів, дані яких аналізуються Сервісом; Контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Сервісом та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Сервісу, що суперечить чинному законодавству України і цьому Договору; Зупинити доступ Ліцензіата до Сервісу з технічних причин; Припинити дію виданої ліцензії у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу. Ліцензіар зобов’язаний: Дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили); Забезпечувати належне функціонування Сервісу. Ліцензіат має право: Здійснювати доступ до Сервісу у спосіб, передбачений виданою ліцензією; Отримувати за допомогою Сервісу повну інформацію; Повідомляти Ліцензіара про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Програмної продукції. Ліцензіат зобов’язаний: Виконувати умови цього Договору та дотримуватись передбачених ним заборон і обмежень, дотримуватись ліцензійних умов; Надавати дійсні, точні та повні відомості про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору; Забезпечувати схоронність інформації, що необхідна для авторизації до Сервісу; Негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Сервісу з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення). Ліцензіату забороняється: Здійснювати декомпіляцію наявних в Сервісі баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей; Забезпечувати можливість доступу будь-яких третіх осіб до Сервісу; Розміщувати аналітичні дані Сервісу у складі будь-яких інших інформаційних-пошукових систем, комп’ютерних програм, електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх оплатне розповсюдження третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет); Перешкоджати функціонуванню Сервіса і намагатися отримати доступ до нього за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ньому пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі за допомогою інших програмних засобів; Видавати будь-яким третім особам дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Програмної продукції; Використовувати Сервіс всупереч умовам даного Договору, а також з метою, що суперечить законодавству України.

5. ЗБІР ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Користуючись безплатною та/або платною версію сервісу ви надаєте згоду, що деякі персональні дані Ліцензіата можуть збиратися та використовуватися для покращення функціоналу сервісу у будь-якій формі. Дані не передаються третім особам. Сервіс може збирати такі дані - емейл адреса, дані користувача телеграм, телеграм контакти, дані про історію пошуків на сервісі, інші дані. За згодою Ліцензіата сервіс може здійснювати підключення до його телеграм-аккаунту. Під час такого підключення можуть збиратися деякі персональні дані, зазначені вище.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору, в частині неврегульованої Договором - відповідно до законодавства України. Ліцензіар ні за яких обставин не несе відповідальності за: зміст інформації, отриманої з офіційних джерел публічної інформації у формі відкритих даних; Сервіс не несе відповідальність за результати роботи Сервісу та висновки, які робить користувач за результатами взаємодії з Сервісом. прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов’язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Програмної продукції, що виникли внаслідок обставин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію і не використовувати її, крім як для виконання зобов'язань за цим Договором. Сторона, якій надана конфіденційна інформація, зобов'язується вжити заходи до її захисту не менші, ніж заходи прийняті нею для захисту власної конфіденційної інформації та/або передбаченої цим Договором (в залежності від того, які заходи є більш строгими). Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої за цим Договором однією Стороною від іншої та вживати розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам. Сторона, яка допустила розголошення конфіденційної інформації або не виконала інших вимог щодо забезпечення її конфіденційності, несе відповідальність відповідно до законодавства України. Конфіденційна інформація може надаватися компетентним державним органам у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством, що не тягне за собою настання відповідальності за її розголошення. Обробка персональних даних Ліцензіата здійснюється на підставі чинного законодавства України та відповідно до згоди на обробку персональних даних.

8. КОНТАКТИ

ФОП Росінець О.С.,ecosr.info@gmail.com, +38093 029 36 95, 65121, м. Одеса, пр. Небесної Сотні 30